Regulamin

 


 

 

 

1 §.  Organizator szkoleń.
Szkolenia organizowane są przez Wigam Sp. z o.o., siedziba ulica Chodecka 1, 03-332 Warszawa, wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239289. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000,00 PLN.

2 §.  Przedmiot działalności – szkolenia, konferencje, kongresy.
Wigam Spółka z o.o. zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji, kongresów. Szczegółowy zakres tematyczny oraz terminy umieszczone są na stronie www.wigam.com.pl.

3 §.  Warunki organizacji szkoleń.
Szkolenie, konferencja lub kongres organizowane przez Wigam Sp. z o.o. odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości uczestników.
W przypadku niewystarczającej ilości chętnych na dane szkolenie organizator może odstąpić od szkolenia. Równocześnie wpłacona zaliczka za szkolenie zostaje zaliczona na poczet kolejnego szkolenia lub na pisemne żądanie niezwłocznie zwrócona uczestnikowi.

4 §.  Zapisy na szkolenia.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Wigam Sp. z o.o. korzystając z formularza zapisu on-line umieszczonego na stronie www.wigam.com.pl, pocztą elektroniczną na adres szkolenia@wigam.com.pl lub faksem stosując formularz w formacie PDF, dostępny na stronie.

5 §.  Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawianie przez WIGAM Sp. z o.o. faktur do zapłaty bez podpisu, dotyczącej danego szkolenia.

6 §.  Rezygnacja z uczestnictwa.
Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia płatności za udział w szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

7 §.  Cena i warunki płatności.
Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe , poczęstunek, certyfikat ukończenia. Cena podana jest w złotych polskich. Płatność za szkolenie należy uiścić na konto bankowe Wigam Sp. z o.o. nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Numer konta podany jest w zakładce zapisy oraz kontakt na stronie www.wigam.com.pl

8 §.  Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833 z późn. zm.) Wigam Sp. z o.o.nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wigam Sp. z o.o.